विज्ञान

MonthPrantVenueDiscipline Age/GroupEvent Date
Dec - 2015 महाकोशल सागर क्षेत्रीय ज्ञान विज्ञान मेला 12/22/2015 to 12/25/2015
conferm
Mar - 2016 अधारताल जिला स्तरीय विज्ञान मेला २०१६ 3/15/2016 to 3/17/2016
Confirm
Jul - 2019 विद्यालय विज्ञान प्रश्न मंच 7/7/2019 to 8/1/2019
Confirm