सरस्वती शिशु मंदिर पनागर

ssmpanagar@gmail.com
 
0
http://vidyabhartimahakoshal.org/
पनागर
कुल 0
Search
विभाग महिला पुरुष कुल
शिशुवाटिका 4 0 4
प्राथमिक 12 8 20
माध्यमिक 3 2 5
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (सामान्य आचार्य) 0 1 1
उच्च/उच्चतर माध्यमिक इकाई (उच्च श्रेणी आचार्य) 5 14 19
कार्यालय 1 4 5
कुल 25 29 54
कक्षाभैयाबहिनकुल
Class1 84 66 150
Class2 52 43 95
Class3 56 46 102
Class4 67 30 97
Class5 62 26 88
Class6 55 23 78
Class7 80 25 105
Class8 61 47 108
Class9 103 51 154
Class10 93 82 175
Class11 100 90 190
Class12 83 62 146
प्रकारकक्षाभैयाबहिनकुल
NON-RTE Class1 84 66 150
NON-RTE Class2 52 43 95
NON-RTE Class3 56 46 102
NON-RTE Class4 67 30 97
NON-RTE Class5 62 26 88
NON-RTE Class6 55 23 78
NON-RTE Class7 80 25 105
NON-RTE Class8 61 47 108
NON-RTE Class9 103 51 154
NON-RTE Class10 93 82 175
NON-RTE Class11 100 90 190
NON-RTE Class12 83 62 146
कक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Class1
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
150
Class2
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
95
Class3
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
102
Class4
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
97
Class5
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
88
Class6
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
78
Class7
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
105
Class8
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
108
Class9
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
154
Class10
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
175
Class11
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
190
Class12
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
146
कक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Class1
भैयाबहिन
8465
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
01
भैयाबहिन
00
150
Class2
भैयाबहिन
5243
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
95
Class3
भैयाबहिन
5546
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
10
भैयाबहिन
00
102
Class4
भैयाबहिन
6730
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
97
Class5
भैयाबहिन
6226
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
88
Class6
भैयाबहिन
5523
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
78
Class7
भैयाबहिन
8025
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
105
Class8
भैयाबहिन
6147
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
108
Class9
भैयाबहिन
10351
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
154
Class10
भैयाबहिन
9382
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
175
Class11
भैयाबहिन
10090
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
190
Class12
भैयाबहिन
8362
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
146
विद्यालयप्राथमिकमाध्यमिकउच्च माध्यमिकउच्चतर माध्यमिककुल
Nagariy 0 0 0 1 1
कुल 0 0 0 1 1
विद्यालयकक्षासंख्या
School Class1 150
School Class2 95
School Class3 102
School Class4 97
School Class5 88
School Class6 78
School Class7 105
School Class8 108
School Class9 154
School Class10 175
School Class11 190
School Class12 146
विद्यालयछात्रसंख्या
School   1
School BOY 896
School GIRL 591
विद्यालयप्रकारसंख्या
School NON-RTE 1488
विद्यालयकक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
School Class1 0 0 0 0 150
School Class2 0 0 0 0 95
School Class3 0 0 0 0 102
School Class4 0 0 0 0 97
School Class5 0 0 0 0 88
School Class6 0 0 0 0 78
School Class7 0 0 0 0 105
School Class8 0 0 0 0 108
School Class9 0 0 0 0 154
School Class10 0 0 0 0 175
School Class11 0 0 0 0 190
School Class12 0 0 0 0 146
विद्यालयकक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
School Class1 149 0 0 1 0 150
School Class2 95 0 0 0 0 95
School Class3 101 0 0 1 0 102
School Class4 97 0 0 0 0 97
School Class5 88 0 0 0 0 88
School Class6 78 0 0 0 0 78
School Class7 105 0 0 0 0 105
School Class8 108 0 0 0 0 108
School Class9 154 0 0 0 0 154
School Class10 175 0 0 0 0 175
School Class11 190 0 0 0 0 190
School Class12 146 0 0 0 0 146