कटनी जिला

N
 
0
http://vidyabhartimahakoshal.org/
कटनी
कुल 0
Search
विभाग महिला पुरुष कुल
शिशुवाटिका 0 0 0
प्राथमिक 0 0 0
माध्यमिक 0 0 0
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (सामान्य आचार्य) 0 0 0
उच्च/उच्चतर माध्यमिक इकाई (उच्च श्रेणी आचार्य) 0 0 0
कार्यालय 0 0 0
कुल 0 0 0
कक्षाभैयाबहिनकुल
Class1 35 28 63
Class2 31 29 60
Class3 36 28 64
Class4 36 36 72
Class5 45 32 77
Class6 57 23 80
Class7 57 45 102
Class8 61 44 105
Class9 57 46 103
Class10 94 56 150
Class11 29 59 88
Class12 115 39 154
प्रकारकक्षाभैयाबहिनकुल
NON-RTE Class1 35 28 63
NON-RTE Class2 31 29 60
NON-RTE Class3 36 28 64
NON-RTE Class4 36 36 72
NON-RTE Class5 45 32 77
NON-RTE Class6 57 23 80
NON-RTE Class7 57 45 102
NON-RTE Class8 61 44 105
NON-RTE Class9 57 46 103
NON-RTE Class10 94 56 150
NON-RTE Class11 29 59 88
NON-RTE Class12 115 39 154
कक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Class1
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
63
Class2
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
60
Class3
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
64
Class4
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
72
Class5
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
77
Class6
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
80
Class7
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
102
Class8
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
105
Class9
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
103
Class10
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
150
Class11
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
88
Class12
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
154
कक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Class1
भैयाबहिन
3528
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
63
Class2
भैयाबहिन
3129
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
60
Class3
भैयाबहिन
3628
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
64
Class4
भैयाबहिन
3636
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
72
Class5
भैयाबहिन
4532
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
77
Class6
भैयाबहिन
5723
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
80
Class7
भैयाबहिन
5745
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
102
Class8
भैयाबहिन
6144
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
105
Class9
भैयाबहिन
5746
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
103
Class10
भैयाबहिन
9456
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
150
Class11
भैयाबहिन
2959
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
88
Class12
भैयाबहिन
11539
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
154
विद्यालयप्राथमिकमाध्यमिकउच्च माध्यमिकउच्चतर माध्यमिककुल
GramBharti 0 0 67 0 67
Nagariy 0 4 3 2 9
कुल 0 4 70 2 76
विद्यालयकक्षासंख्या
Nagariy Class1 63
Nagariy Class2 60
Nagariy Class3 64
Nagariy Class4 72
Nagariy Class5 77
Nagariy Class6 80
Nagariy Class7 102
Nagariy Class8 105
Nagariy Class9 103
Nagariy Class10 150
Nagariy Class11 88
Nagariy Class12 154
विद्यालयछात्रसंख्या
Nagariy GIRL 465
Nagariy BOY 653
विद्यालयप्रकारसंख्या
Nagariy NON-RTE 1118
विद्यालयकक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Nagariy Class1 0 0 0 0 63
Nagariy Class2 0 0 0 0 60
Nagariy Class3 0 0 0 0 64
Nagariy Class4 0 0 0 0 72
Nagariy Class5 0 0 0 0 77
Nagariy Class6 0 0 0 0 80
Nagariy Class7 0 0 0 0 102
Nagariy Class8 0 0 0 0 105
Nagariy Class9 0 0 0 0 103
Nagariy Class10 0 0 0 0 150
Nagariy Class11 0 0 0 0 88
Nagariy Class12 0 0 0 0 154
विद्यालयकक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Nagariy Class1 63 0 0 0 0 63
Nagariy Class2 60 0 0 0 0 60
Nagariy Class3 64 0 0 0 0 64
Nagariy Class4 72 0 0 0 0 72
Nagariy Class5 77 0 0 0 0 77
Nagariy Class6 80 0 0 0 0 80
Nagariy Class7 102 0 0 0 0 102
Nagariy Class8 105 0 0 0 0 105
Nagariy Class9 103 0 0 0 0 103
Nagariy Class10 150 0 0 0 0 150
Nagariy Class11 88 0 0 0 0 88
Nagariy Class12 154 0 0 0 0 154