नरसिंहपुर जिला

N
 
0
http://vidyabhartimahakoshal.org/
नरसिंहपुर
कुल 0
Search
विभाग महिला पुरुष कुल
शिशुवाटिका 0 0 0
प्राथमिक 0 0 0
माध्यमिक 0 0 0
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (सामान्य आचार्य) 0 0 0
उच्च/उच्चतर माध्यमिक इकाई (उच्च श्रेणी आचार्य) 0 0 0
कार्यालय 0 0 0
कुल 0 0 0
कक्षाभैयाबहिनकुल
Class1 52 36 88
Class2 40 32 72
Class3 63 45 108
Class4 71 18 89
Class5 46 30 76
Class6 65 28 93
Class7 76 29 105
Class8 77 40 117
Class9 76 32 108
Class10 99 40 139
Class11 66 43 109
Class12 62 48 110
प्रकारकक्षाभैयाबहिनकुल
NON-RTE Class1 52 36 88
NON-RTE Class2 40 32 72
NON-RTE Class3 63 45 108
NON-RTE Class4 71 18 89
NON-RTE Class5 46 30 76
NON-RTE Class6 65 28 93
NON-RTE Class7 76 29 105
NON-RTE Class8 77 40 117
NON-RTE Class9 76 32 108
NON-RTE Class10 99 40 139
NON-RTE Class11 66 43 109
NON-RTE Class12 62 48 110
कक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Class1
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
88
Class2
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
72
Class3
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
108
Class4
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
89
Class5
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
76
Class6
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
93
Class7
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
105
Class8
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
117
Class9
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
108
Class10
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
139
Class11
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
109
Class12
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
110
कक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Class1
भैयाबहिन
5236
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
88
Class2
भैयाबहिन
4032
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
72
Class3
भैयाबहिन
6345
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
108
Class4
भैयाबहिन
7118
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
89
Class5
भैयाबहिन
4630
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
76
Class6
भैयाबहिन
6528
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
93
Class7
भैयाबहिन
7629
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
105
Class8
भैयाबहिन
7740
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
117
Class9
भैयाबहिन
7632
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
108
Class10
भैयाबहिन
9940
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
139
Class11
भैयाबहिन
6643
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
109
Class12
भैयाबहिन
6248
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
110
विद्यालयप्राथमिकमाध्यमिकउच्च माध्यमिकउच्चतर माध्यमिककुल
GramBharti 0 0 28 0 28
Nagariy 0 2 1 5 8
कुल 0 2 29 5 36
विद्यालयकक्षासंख्या
Nagariy Class1 88
Nagariy Class2 72
Nagariy Class3 108
Nagariy Class4 89
Nagariy Class5 76
Nagariy Class6 93
Nagariy Class7 105
Nagariy Class8 117
Nagariy Class9 108
Nagariy Class10 139
Nagariy Class11 109
Nagariy Class12 110
विद्यालयछात्रसंख्या
Nagariy GIRL 421
Nagariy BOY 793
विद्यालयप्रकारसंख्या
Nagariy NON-RTE 1214
विद्यालयकक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Nagariy Class1 0 0 0 0 88
Nagariy Class2 0 0 0 0 72
Nagariy Class3 0 0 0 0 108
Nagariy Class4 0 0 0 0 89
Nagariy Class5 0 0 0 0 76
Nagariy Class6 0 0 0 0 93
Nagariy Class7 0 0 0 0 105
Nagariy Class8 0 0 0 0 117
Nagariy Class9 0 0 0 0 108
Nagariy Class10 0 0 0 0 139
Nagariy Class11 0 0 0 0 109
Nagariy Class12 0 0 0 0 110
विद्यालयकक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Nagariy Class1 88 0 0 0 0 88
Nagariy Class2 72 0 0 0 0 72
Nagariy Class3 108 0 0 0 0 108
Nagariy Class4 89 0 0 0 0 89
Nagariy Class5 76 0 0 0 0 76
Nagariy Class6 93 0 0 0 0 93
Nagariy Class7 105 0 0 0 0 105
Nagariy Class8 117 0 0 0 0 117
Nagariy Class9 108 0 0 0 0 108
Nagariy Class10 139 0 0 0 0 139
Nagariy Class11 109 0 0 0 0 109
Nagariy Class12 110 0 0 0 0 110