सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर

N
 
0
http://vidyabhartimahakoshal.org/
निराला नगर
कुल 0
Search
विभाग महिला पुरुष कुल
शिशुवाटिका 0 0 0
प्राथमिक 0 0 0
माध्यमिक 0 0 0
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (सामान्य आचार्य) 0 0 0
उच्च/उच्चतर माध्यमिक इकाई (उच्च श्रेणी आचार्य) 0 0 0
कार्यालय 0 0 0
कुल 0 0 0
कक्षाभैयाबहिनकुल
Class1 12 8 20
Class2 14 10 24
Class3 18 16 34
Class4 17 15 32
Class5 22 21 43
Class6 36 33 69
Class7 47 21 68
Class8 49 28 77
Class9 62 42 104
Class10 79 49 128
Class11 59 37 96
Class12 93 62 155
प्रकारकक्षाभैयाबहिनकुल
NON-RTE Class1 12 8 20
NON-RTE Class2 14 10 24
NON-RTE Class3 18 16 34
NON-RTE Class4 17 15 32
NON-RTE Class5 22 21 43
NON-RTE Class6 36 33 69
NON-RTE Class7 47 21 68
NON-RTE Class8 49 28 77
NON-RTE Class9 62 42 104
NON-RTE Class10 79 49 128
NON-RTE Class11 59 37 96
NON-RTE Class12 93 62 155
कक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Class1
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
20
Class2
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
24
Class3
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
34
Class4
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
32
Class5
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
43
Class6
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
69
Class7
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
68
Class8
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
77
Class9
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
104
Class10
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
128
Class11
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
96
Class12
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
155
कक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Class1
भैयाबहिन
128
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
20
Class2
भैयाबहिन
1410
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
24
Class3
भैयाबहिन
1816
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
34
Class4
भैयाबहिन
1715
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
32
Class5
भैयाबहिन
2221
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
43
Class6
भैयाबहिन
3633
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
69
Class7
भैयाबहिन
4721
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
68
Class8
भैयाबहिन
4928
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
77
Class9
भैयाबहिन
6242
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
104
Class10
भैयाबहिन
7949
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
128
Class11
भैयाबहिन
5937
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
96
Class12
भैयाबहिन
9362
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
155
विद्यालयप्राथमिकमाध्यमिकउच्च माध्यमिकउच्चतर माध्यमिककुल
Nagariy 0 0 0 1 1
कुल 0 0 0 1 1
विद्यालयकक्षासंख्या
School Class1 20
School Class2 24
School Class3 34
School Class4 32
School Class5 43
School Class6 69
School Class7 68
School Class8 77
School Class9 104
School Class10 128
School Class11 96
School Class12 155
विद्यालयछात्रसंख्या
School BOY 508
School GIRL 342
विद्यालयप्रकारसंख्या
School NON-RTE 850
विद्यालयकक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
School Class1 0 0 0 0 20
School Class2 0 0 0 0 24
School Class3 0 0 0 0 34
School Class4 0 0 0 0 32
School Class5 0 0 0 0 43
School Class6 0 0 0 0 69
School Class7 0 0 0 0 68
School Class8 0 0 0 0 77
School Class9 0 0 0 0 104
School Class10 0 0 0 0 128
School Class11 0 0 0 0 96
School Class12 0 0 0 0 155
विद्यालयकक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
School Class1 20 0 0 0 0 20
School Class2 24 0 0 0 0 24
School Class3 34 0 0 0 0 34
School Class4 32 0 0 0 0 32
School Class5 43 0 0 0 0 43
School Class6 69 0 0 0 0 69
School Class7 68 0 0 0 0 68
School Class8 77 0 0 0 0 77
School Class9 104 0 0 0 0 104
School Class10 128 0 0 0 0 128
School Class11 96 0 0 0 0 96
School Class12 155 0 0 0 0 155