सीधी जिला

N
 
0
http://vidyabhartimahakoshal.org/
सीधी
कुल 0
Search
विभाग महिला पुरुष कुल
शिशुवाटिका 2 1 3
प्राथमिक 7 15 22
माध्यमिक 2 11 16
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (सामान्य आचार्य) 1 14 18
उच्च/उच्चतर माध्यमिक इकाई (उच्च श्रेणी आचार्य) 3 20 26
कार्यालय 0 8 10
कुल 15 72 100
कक्षाभैयाबहिनकुल
Class1 30 19 49
Class2 20 16 36
Class3 32 16 48
Class4 18 10 28
Class5 20 10 30
Class6 32 19 51
Class7 26 11 37
Class8 77 28 105
Class9 97 44 141
Class10 150 73 223
Class11 103 121 224
Class12 139 146 285
प्रकारकक्षाभैयाबहिनकुल
NON-RTE Class1 30 19 49
NON-RTE Class2 20 16 36
NON-RTE Class3 32 16 48
NON-RTE Class4 18 10 28
NON-RTE Class5 20 10 30
NON-RTE Class6 32 19 51
NON-RTE Class7 26 11 37
NON-RTE Class8 77 28 105
NON-RTE Class9 97 44 141
NON-RTE Class10 150 73 223
NON-RTE Class11 103 121 224
NON-RTE Class12 139 146 285
कक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Class1
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
49
Class2
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
36
Class3
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
48
Class4
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
28
Class5
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
30
Class6
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
51
Class7
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
37
Class8
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
105
Class9
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
141
Class10
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
223
Class11
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
224
Class12
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
285
कक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Class1
भैयाबहिन
3019
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
49
Class2
भैयाबहिन
2016
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
36
Class3
भैयाबहिन
3216
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
48
Class4
भैयाबहिन
1810
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
28
Class5
भैयाबहिन
2010
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
30
Class6
भैयाबहिन
3219
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
51
Class7
भैयाबहिन
2611
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
37
Class8
भैयाबहिन
7728
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
105
Class9
भैयाबहिन
9744
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
141
Class10
भैयाबहिन
15073
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
223
Class11
भैयाबहिन
103121
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
224
Class12
भैयाबहिन
139146
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
285
विद्यालयप्राथमिकमाध्यमिकउच्च माध्यमिकउच्चतर माध्यमिककुल
GramBharti 0 0 50 0 50
Nagariy 0 3 2 2 7
कुल 0 3 52 2 57
विद्यालयकक्षासंख्या
Nagariy Class1 49
Nagariy Class2 36
Nagariy Class3 48
Nagariy Class4 28
Nagariy Class5 30
Nagariy Class6 51
Nagariy Class7 37
Nagariy Class8 105
Nagariy Class9 141
Nagariy Class10 223
Nagariy Class11 224
Nagariy Class12 285
विद्यालयछात्रसंख्या
Nagariy GIRL 513
Nagariy BOY 744
विद्यालयप्रकारसंख्या
Nagariy NON-RTE 1257
विद्यालयकक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Nagariy Class1 0 0 0 0 49
Nagariy Class2 0 0 0 0 36
Nagariy Class3 0 0 0 0 48
Nagariy Class4 0 0 0 0 28
Nagariy Class5 0 0 0 0 30
Nagariy Class6 0 0 0 0 51
Nagariy Class7 0 0 0 0 37
Nagariy Class8 0 0 0 0 105
Nagariy Class9 0 0 0 0 141
Nagariy Class10 0 0 0 0 223
Nagariy Class11 0 0 0 0 224
Nagariy Class12 0 0 0 0 285
विद्यालयकक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Nagariy Class1 49 0 0 0 0 49
Nagariy Class2 36 0 0 0 0 36
Nagariy Class3 48 0 0 0 0 48
Nagariy Class4 28 0 0 0 0 28
Nagariy Class5 30 0 0 0 0 30
Nagariy Class6 51 0 0 0 0 51
Nagariy Class7 37 0 0 0 0 37
Nagariy Class8 105 0 0 0 0 105
Nagariy Class9 141 0 0 0 0 141
Nagariy Class10 223 0 0 0 0 223
Nagariy Class11 224 0 0 0 0 224
Nagariy Class12 285 0 0 0 0 285