सिंगरौली जिला

N
 
0
http://vidyabhartimahakoshal.org/
सिंगरौली
कुल 0
Search
विभाग महिला पुरुष कुल
शिशुवाटिका 0 0 0
प्राथमिक 2 1 3
माध्यमिक 5 2 7
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (सामान्य आचार्य) 0 3 3
उच्च/उच्चतर माध्यमिक इकाई (उच्च श्रेणी आचार्य) 0 1 2
कार्यालय 1 0 1
कुल 8 10 19
कक्षाभैयाबहिनकुल
Class1 34 25 59
Class2 28 23 51
Class3 29 22 51
Class4 37 27 64
Class5 38 23 61
Class6 51 33 84
Class7 58 32 90
Class8 51 34 85
Class9 84 50 134
Class10 86 57 143
Class11 88 94 182
Class12 68 55 123
प्रकारकक्षाभैयाबहिनकुल
NON-RTE Class1 34 25 59
NON-RTE Class2 28 23 51
NON-RTE Class3 29 22 51
NON-RTE Class4 37 27 64
NON-RTE Class5 38 23 61
NON-RTE Class6 51 33 84
NON-RTE Class7 58 32 90
NON-RTE Class8 51 34 85
NON-RTE Class9 84 50 134
NON-RTE Class10 86 57 143
NON-RTE Class11 88 94 182
NON-RTE Class12 68 55 123
कक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Class1
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
59
Class2
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
51
Class3
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
51
Class4
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
64
Class5
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
61
Class6
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
84
Class7
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
90
Class8
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
85
Class9
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
134
Class10
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
143
Class11
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
182
Class12
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
123
कक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Class1
भैयाबहिन
3425
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
59
Class2
भैयाबहिन
2823
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
51
Class3
भैयाबहिन
2922
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
51
Class4
भैयाबहिन
3727
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
64
Class5
भैयाबहिन
3823
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
61
Class6
भैयाबहिन
5133
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
84
Class7
भैयाबहिन
5832
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
90
Class8
भैयाबहिन
5134
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
85
Class9
भैयाबहिन
8450
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
134
Class10
भैयाबहिन
8657
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
143
Class11
भैयाबहिन
8894
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
182
Class12
भैयाबहिन
6855
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
123
विद्यालयप्राथमिकमाध्यमिकउच्च माध्यमिकउच्चतर माध्यमिककुल
GramBharti 0 0 27 0 27
Nagariy 0 6 1 10 17
कुल 0 6 28 10 44
विद्यालयकक्षासंख्या
Nagariy Class1 59
Nagariy Class2 51
Nagariy Class3 51
Nagariy Class4 64
Nagariy Class5 61
Nagariy Class6 84
Nagariy Class7 90
Nagariy Class8 85
Nagariy Class9 134
Nagariy Class10 143
Nagariy Class11 182
Nagariy Class12 123
विद्यालयछात्रसंख्या
Nagariy GIRL 475
Nagariy BOY 652
विद्यालयप्रकारसंख्या
Nagariy NON-RTE 1127
विद्यालयकक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Nagariy Class1 0 0 0 0 59
Nagariy Class2 0 0 0 0 51
Nagariy Class3 0 0 0 0 51
Nagariy Class4 0 0 0 0 64
Nagariy Class5 0 0 0 0 61
Nagariy Class6 0 0 0 0 84
Nagariy Class7 0 0 0 0 90
Nagariy Class8 0 0 0 0 85
Nagariy Class9 0 0 0 0 134
Nagariy Class10 0 0 0 0 143
Nagariy Class11 0 0 0 0 182
Nagariy Class12 0 0 0 0 123
विद्यालयकक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Nagariy Class1 59 0 0 0 0 59
Nagariy Class2 51 0 0 0 0 51
Nagariy Class3 51 0 0 0 0 51
Nagariy Class4 64 0 0 0 0 64
Nagariy Class5 61 0 0 0 0 61
Nagariy Class6 84 0 0 0 0 84
Nagariy Class7 90 0 0 0 0 90
Nagariy Class8 85 0 0 0 0 85
Nagariy Class9 134 0 0 0 0 134
Nagariy Class10 143 0 0 0 0 143
Nagariy Class11 182 0 0 0 0 182
Nagariy Class12 123 0 0 0 0 123