शहडोल विभाग

N
 
0
http://vidyabhartimahakoshal.org/
शहडोल
कुल 0
Search
विभाग महिला पुरुष कुल
शिशुवाटिका 16 7 23
प्राथमिक 29 48 77
माध्यमिक 16 50 66
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (सामान्य आचार्य) 7 48 55
उच्च/उच्चतर माध्यमिक इकाई (उच्च श्रेणी आचार्य) 6 78 84
कार्यालय 3 33 36
कुल 77 265 342
कक्षाभैयाबहिनकुल
Class1 107 100 207
Class2 97 84 181
Class3 110 99 209
Class4 78 57 187
Class5 108 76 184
Class6 161 99 260
Class7 149 105 254
Class8 146 93 239
Class9 180 91 271
Class10 192 143 335
Class11 72 76 148
Class12 79 80 159
प्रकारकक्षाभैयाबहिनकुल
NON-RTE Class1 107 100 207
NON-RTE Class2 97 84 181
NON-RTE Class3 110 99 209
NON-RTE Class4 78 57 187
NON-RTE Class5 108 76 184
NON-RTE Class6 161 99 260
NON-RTE Class7 149 105 254
NON-RTE Class8 146 93 239
NON-RTE Class9 180 91 271
NON-RTE Class10 192 143 335
NON-RTE Class11 72 76 148
NON-RTE Class12 79 80 159
कक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Class1
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
207
Class2
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
181
Class3
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
209
Class4
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
187
Class5
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
184
Class6
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
260
Class7
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
254
Class8
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
239
Class9
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
271
Class10
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
335
Class11
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
148
Class12
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
159
कक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Class1
भैयाबहिन
107100
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
207
Class2
भैयाबहिन
9784
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
181
Class3
भैयाबहिन
11099
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
209
Class4
भैयाबहिन
7857
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
187
Class5
भैयाबहिन
10876
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
184
Class6
भैयाबहिन
16199
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
260
Class7
भैयाबहिन
149105
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
254
Class8
भैयाबहिन
14693
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
239
Class9
भैयाबहिन
18091
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
271
Class10
भैयाबहिन
192143
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
335
Class11
भैयाबहिन
7276
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
148
Class12
भैयाबहिन
7980
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
159
विद्यालयप्राथमिकमाध्यमिकउच्च माध्यमिकउच्चतर माध्यमिककुल
GramBharti 0 0 86 0 86
Nagariy 0 13 7 17 37
कुल 0 13 93 17 123
विद्यालयकक्षासंख्या
Nagariy Class1 207
Nagariy Class2 181
Nagariy Class3 209
Nagariy Class4 187
Nagariy Class5 184
Nagariy Class6 260
Nagariy Class7 254
Nagariy Class8 239
Nagariy Class9 271
Nagariy Class10 335
Nagariy Class11 148
Nagariy Class12 159
विद्यालयछात्रसंख्या
Nagariy GIRL 1103
Nagariy Male 20
Nagariy BOY 1479
Nagariy Female 32
विद्यालयप्रकारसंख्या
Nagariy NON-RTE 2634
विद्यालयकक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Nagariy Class1 0 0 0 0 207
Nagariy Class2 0 0 0 0 181
Nagariy Class3 0 0 0 0 209
Nagariy Class4 0 0 0 0 187
Nagariy Class5 0 0 0 0 184
Nagariy Class6 0 0 0 0 260
Nagariy Class7 0 0 0 0 254
Nagariy Class8 0 0 0 0 239
Nagariy Class9 0 0 0 0 271
Nagariy Class10 0 0 0 0 335
Nagariy Class11 0 0 0 0 148
Nagariy Class12 0 0 0 0 159
विद्यालयकक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Nagariy Class1 207 0 0 0 0 207
Nagariy Class2 181 0 0 0 0 181
Nagariy Class3 209 0 0 0 0 209
Nagariy Class4 187 0 0 0 0 187
Nagariy Class5 184 0 0 0 0 184
Nagariy Class6 260 0 0 0 0 260
Nagariy Class7 254 0 0 0 0 254
Nagariy Class8 239 0 0 0 0 239
Nagariy Class9 271 0 0 0 0 271
Nagariy Class10 335 0 0 0 0 335
Nagariy Class11 148 0 0 0 0 148
Nagariy Class12 159 0 0 0 0 159