छतरपुर विभाग

N
 
0
http://vidyabhartimahakoshal.org/
छतरपुर
कुल 0
Search
विभाग महिला पुरुष कुल
शिशुवाटिका 14 2 16
प्राथमिक 11 37 50
माध्यमिक 9 36 46
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (सामान्य आचार्य) 9 51 60
उच्च/उच्चतर माध्यमिक इकाई (उच्च श्रेणी आचार्य) 5 31 38
कार्यालय 4 22 29
कुल 52 199 277
कक्षाभैयाबहिनकुल
Class1 14 21 35
Class2 20 8 28
Class3 30 12 42
Class4 21 18 39
Class5 31 15 46
Class6 38 20 58
Class7 38 11 49
Class8 33 21 54
Class9 98 35 133
Class10 115 42 157
Class11 94 29 123
Class12 107 21 128
प्रकारकक्षाभैयाबहिनकुल
NON-RTE Class1 14 21 35
NON-RTE Class2 20 8 28
NON-RTE Class3 30 12 42
  Class4 21 18 39
NON-RTE Class5 31 15 46
NON-RTE Class6 38 20 58
NON-RTE Class7 38 11 49
NON-RTE Class8 33 21 54
NON-RTE Class9 98 35 133
NON-RTE Class10 115 42 157
NON-RTE Class11 94 29 123
NON-RTE Class12 107 21 128
कक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Class1
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
35
Class2
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
28
Class3
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
42
Class4
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
39
Class5
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
46
Class6
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
58
Class7
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
49
Class8
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
54
Class9
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
133
Class10
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
157
Class11
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
123
Class12
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
128
कक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Class1
भैयाबहिन
1421
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
35
Class2
भैयाबहिन
198
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
10
भैयाबहिन
00
28
Class3
भैयाबहिन
3012
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
42
Class4
भैयाबहिन
2118
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
39
Class5
भैयाबहिन
3115
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
46
Class6
भैयाबहिन
3820
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
58
Class7
भैयाबहिन
3811
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
49
Class8
भैयाबहिन
3321
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
54
Class9
भैयाबहिन
9835
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
133
Class10
भैयाबहिन
11542
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
157
Class11
भैयाबहिन
9329
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
10
भैयाबहिन
00
123
Class12
भैयाबहिन
10721
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
128
विद्यालयप्राथमिकमाध्यमिकउच्च माध्यमिकउच्चतर माध्यमिककुल
GramBharti 0 0 130 0 130
Nagariy 0 15 10 11 36
कुल 0 15 140 11 166
विद्यालयकक्षासंख्या
Nagariy Class1 35
Nagariy Class2 28
Nagariy Class3 42
Nagariy Class4 39
Nagariy Class5 46
Nagariy Class6 58
Nagariy Class7 49
Nagariy Class8 54
Nagariy Class9 133
Nagariy Class10 157
Nagariy Class11 123
Nagariy Class12 128
विद्यालयछात्रसंख्या
Nagariy GIRL 253
Nagariy BOY 639
विद्यालयप्रकारसंख्या
Nagariy   39
Nagariy NON-RTE 853
विद्यालयकक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Nagariy Class1 0 0 0 0 35
Nagariy Class2 0 0 0 0 28
Nagariy Class3 0 0 0 0 42
Nagariy Class4 0 0 0 0 39
Nagariy Class5 0 0 0 0 46
Nagariy Class6 0 0 0 0 58
Nagariy Class7 0 0 0 0 49
Nagariy Class8 0 0 0 0 54
Nagariy Class9 0 0 0 0 133
Nagariy Class10 0 0 0 0 157
Nagariy Class11 0 0 0 0 123
Nagariy Class12 0 0 0 0 128
विद्यालयकक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Nagariy Class1 35 0 0 0 0 35
Nagariy Class2 27 0 0 1 0 28
Nagariy Class3 42 0 0 0 0 42
Nagariy Class4 39 0 0 0 0 39
Nagariy Class5 46 0 0 0 0 46
Nagariy Class6 58 0 0 0 0 58
Nagariy Class7 49 0 0 0 0 49
Nagariy Class8 54 0 0 0 0 54
Nagariy Class9 133 0 0 0 0 133
Nagariy Class10 157 0 0 0 0 157
Nagariy Class11 122 0 0 1 0 123
Nagariy Class12 128 0 0 0 0 128