नर्मदापुरम विभाग

NULL
 
 
http://vidyabhartimp.org/
Narmadapuram
कुल 0
Search
विभाग महिला पुरुष कुल
शिशुवाटिका 11 1 12
प्राथमिक 13 10 23
माध्यमिक 7 8 15
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (सामान्य आचार्य) 3 7 10
उच्च/उच्चतर माध्यमिक इकाई (उच्च श्रेणी आचार्य) 2 14 16
कार्यालय 5 7 12
कुल 41 47 88
कक्षाभैयाबहिनकुल
Class1 44 22 66
Class2 38 21 59
Class9 96 54 150
Class10 40 15 55
Class11 136 54 190
प्रकारकक्षाभैयाबहिनकुल
Non RTE Class1 44 22 66
Non RTE Class2 38 21 59
Non RTE Class9 96 54 150
  Class10 40 14 54
Non RTE Class10 0 1 1
Non RTE Class11 136 54 190
कक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Class1
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
66
Class2
भैयाबहिन
24
भैयाबहिन
3315
भैयाबहिन
20
भैयाबहिन
12
59
Class9
भैयाबहिन
814
भैयाबहिन
7638
भैयाबहिन
102
भैयाबहिन
20
150
Class10
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
55
Class11
भैयाबहिन
44
भैयाबहिन
10840
भैयाबहिन
148
भैयाबहिन
102
190
कक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Class1
भैयाबहिन
4321
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
11
भैयाबहिन
00
66
Class2
भैयाबहिन
3821
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
59
Class9
भैयाबहिन
9654
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
150
Class10
भैयाबहिन
4015
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
55
Class11
भैयाबहिन
13654
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
190
विद्यालयप्राथमिकमाध्यमिकउच्च माध्यमिकउच्चतर माध्यमिककुल
GramBharti 66 34 1 0 101
Nagariy 6 8 6 12 32
कुल 72 42 7 12 133
विद्यालयकक्षासंख्या
Nagariy Class1 66
Nagariy Class2 59
Nagariy Class9 150
Nagariy Class10 55
Nagariy Class11 190
विद्यालयछात्रसंख्या
Nagariy Girl 166
Nagariy Boy 354
विद्यालयप्रकारसंख्या
Nagariy   54
Nagariy Non RTE 466
विद्यालयकक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Nagariy Class1 0 0 0 0 66
Nagariy Class2 6 48 2 3 59
Nagariy Class9 22 114 12 2 150
Nagariy Class10 0 0 0 0 55
Nagariy Class11 8 148 22 12 190
विद्यालयकक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Nagariy Class1 64 0 0 2 0 66
Nagariy Class2 59 0 0 0 0 59
Nagariy Class9 150 0 0 0 0 150
Nagariy Class10 55 0 0 0 0 55
Nagariy Class11 190 0 0 0 0 190