सागर जिला

N
 
9977001506
http://vidyabhartimahakoshal.org/
सागर
कुल 0
Search
विभाग महिला पुरुष कुल
शिशुवाटिका 6 0 6
प्राथमिक 12 14 28
माध्यमिक 3 15 18
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (सामान्य आचार्य) 1 9 11
उच्च/उच्चतर माध्यमिक इकाई (उच्च श्रेणी आचार्य) 1 9 11
कार्यालय 1 12 20
कुल 42 89 206
कक्षाभैयाबहिनकुल
KG2 16 20 36
Class1 84 57 141
Class2 105 63 169
Class3 71 48 119
Class4 76 54 132
Class5 76 60 136
Class6 91 58 149
Class7 85 85 170
Class8 105 61 166
Class9 29 26 55
Class10 115 73 188
Class11 50 55 105
Class12 152 109 261
प्रकारकक्षाभैयाबहिनकुल
KG2 0 1 1
Non RTE KG2 9 11 20
RTE KG2 7 8 15
Class1 2 0 2
Non RTE Class1 24 12 36
NON-RTE Class1 57 45 102
RTE Class1 1 0 1
Non RTE Class2 40 31 71
NON-RTE Class2 65 32 98
Non RTE Class3 9 5 14
NON-RTE Class3 62 43 105
NON RTE Class4 19 20 39
NON-RTE Class4 57 34 93
Non RTE Class5 24 23 47
NON-RTE Class5 52 37 89
Class6 2 2 4
Non RTE Class6 24 15 39
NON-RTE Class6 65 41 106
Class7 1 1 2
Non RTE Class7 22 16 38
NON-RTE Class7 62 68 130
Non RTE Class8 23 17 40
NON-RTE Class8 82 44 126
Class9 7 5 12
Non RTE Class9 22 21 43
Non RTE Class10 36 19 55
NonRTE Class10 1 0 1
NON-RTE Class10 78 54 132
NON-RTE Class11 50 55 105
NON-RTE Class12 152 109 261
कक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
KG2
भैयाबहिन
14
भैयाबहिन
811
भैयाबहिन
44
भैयाबहिन
31
36
Class1
भैयाबहिन
64
भैयाबहिन
177
भैयाबहिन
31
भैयाबहिन
10
141
Class2
भैयाबहिन
98
भैयाबहिन
2617
भैयाबहिन
44
भैयाबहिन
12
169
Class3
भैयाबहिन
22
भैयाबहिन
72
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
01
119
Class4
भैयाबहिन
88
भैयाबहिन
810
भैयाबहिन
21
भैयाबहिन
11
132
Class5
भैयाबहिन
65
भैयाबहिन
1212
भैयाबहिन
65
भैयाबहिन
01
136
Class6
भैयाबहिन
52
भैयाबहिन
1712
भैयाबहिन
43
भैयाबहिन
00
149
Class7
भैयाबहिन
56
भैयाबहिन
128
भैयाबहिन
32
भैयाबहिन
31
170
Class8
भैयाबहिन
76
भैयाबहिन
910
भैयाबहिन
51
भैयाबहिन
20
166
Class9
भैयाबहिन
816
भैयाबहिन
156
भैयाबहिन
42
भैयाबहिन
02
55
Class10
भैयाबहिन
132
भैयाबहिन
2012
भैयाबहिन
43
भैयाबहिन
02
188
Class11
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
105
Class12
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
261
कक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
KG2
भैयाबहिन
1620
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
36
Class1
भैयाबहिन
8357
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
10
भैयाबहिन
00
141
Class2
भैयाबहिन
10562
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
01
भैयाबहिन
00
169
Class3
भैयाबहिन
7148
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
119
Class4
भैयाबहिन
7554
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
10
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
132
Class5
भैयाबहिन
7660
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
136
Class6
भैयाबहिन
9056
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
149
Class7
भैयाबहिन
8385
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
10
170
Class8
भैयाबहिन
10461
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
10
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
166
Class9
भैयाबहिन
2624
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
02
भैयाबहिन
10
भैयाबहिन
00
55
Class10
भैयाबहिन
11473
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
10
भैयाबहिन
00
188
Class11
भैयाबहिन
5055
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
105
Class12
भैयाबहिन
152109
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
261
विद्यालयप्राथमिकमाध्यमिकउच्च माध्यमिकउच्चतर माध्यमिककुल
GramBharti 0 0 88 0 88
Nagariy 0 7 8 6 21
कुल 0 7 96 6 109
विद्यालयकक्षासंख्या
Nagariy KG2 36
Nagariy Class1 141
Nagariy Class2 169
Nagariy Class3 119
Nagariy Class4 132
Nagariy Class5 136
Nagariy Class6 149
Nagariy Class7 170
Nagariy Class8 166
Nagariy Class9 55
Nagariy Class10 188
Nagariy Class11 105
Nagariy Class12 261
विद्यालयछात्रसंख्या
Nagariy   3
Nagariy GIRL 796
Nagariy BOY 1089
विद्यालयप्रकारसंख्या
Nagariy NON-RTE 1347
Nagariy NonRTE 1
Nagariy RTE 16
Nagariy NON RTE 503
Nagariy 21
विद्यालयकक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Nagariy KG2 5 19 8 4 36
Nagariy Class1 10 24 4 1 141
Nagariy Class2 17 43 8 3 169
Nagariy Class3 4 9 0 1 119
Nagariy Class4 16 18 3 2 132
Nagariy Class5 11 24 11 1 136
Nagariy Class6 7 29 7 0 149
Nagariy Class7 11 20 5 4 170
Nagariy Class8 13 19 6 2 166
Nagariy Class9 24 21 6 2 55
Nagariy Class10 15 32 7 2 188
Nagariy Class11 0 0 0 0 105
Nagariy Class12 0 0 0 0 261
विद्यालयकक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Nagariy KG2 36 0 0 0 0 36
Nagariy Class1 140 0 0 1 0 141
Nagariy Class2 168 0 0 1 0 169
Nagariy Class3 119 0 0 0 0 119
Nagariy Class4 131 0 1 0 0 132
Nagariy Class5 136 0 0 0 0 136
Nagariy Class6 146 0 0 0 0 149
Nagariy Class7 168 0 0 0 1 170
Nagariy Class8 165 0 1 0 0 166
Nagariy Class9 50 0 2 1 0 55
Nagariy Class10 187 0 0 1 0 188
Nagariy Class11 105 0 0 0 0 105
Nagariy Class12 261 0 0 0 0 261