रीवा विभाग

parishdjbp@gmail.com
 
9425383345
http://vidyabhartimahakoshal.org/
रीवा
कुल 0
Search
विभाग महिला पुरुष कुल
शिशुवाटिका 5 0 5
प्राथमिक 6 32 39
माध्यमिक 7 34 42
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (सामान्य आचार्य) 5 26 34
उच्च/उच्चतर माध्यमिक इकाई (उच्च श्रेणी आचार्य) 7 52 63
कार्यालय 5 22 28
कुल 35 170 220
कक्षाभैयाबहिनकुल
Class1 49 38 87
Class2 50 35 85
Class3 57 55 112
Class4 63 36 99
Class5 80 42 122
Class6 81 75 156
Class7 86 46 132
Class8 99 56 155
Class9 122 80 202
Class10 157 91 248
Class11 127 74 201
Class12 166 108 274
प्रकारकक्षाभैयाबहिनकुल
NON-RTE Class1 49 38 87
NON-RTE Class2 50 35 85
NON-RTE Class3 57 55 112
NON-RTE Class4 63 36 99
NON-RTE Class5 80 42 122
NON-RTE Class6 81 75 156
NON-RTE Class7 86 46 132
NON-RTE Class8 99 56 155
NON-RTE Class9 122 80 202
NON-RTE Class10 157 91 248
NON-RTE Class11 127 74 201
NON-RTE Class12 166 108 274
कक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Class1
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
87
Class2
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
85
Class3
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
112
Class4
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
99
Class5
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
122
Class6
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
156
Class7
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
132
Class8
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
155
Class9
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
202
Class10
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
248
Class11
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
201
Class12
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
274
कक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Class1
भैयाबहिन
4938
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
87
Class2
भैयाबहिन
5035
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
85
Class3
भैयाबहिन
5755
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
112
Class4
भैयाबहिन
6336
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
99
Class5
भैयाबहिन
8042
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
122
Class6
भैयाबहिन
8175
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
156
Class7
भैयाबहिन
8646
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
132
Class8
भैयाबहिन
9956
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
155
Class9
भैयाबहिन
12280
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
202
Class10
भैयाबहिन
15791
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
248
Class11
भैयाबहिन
12774
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
201
Class12
भैयाबहिन
166108
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
274
विद्यालयप्राथमिकमाध्यमिकउच्च माध्यमिकउच्चतर माध्यमिककुल
GramBharti 0 0 130 0 130
Nagariy 0 21 14 18 53
कुल 0 21 144 18 183
विद्यालयकक्षासंख्या
Nagariy Class1 87
Nagariy Class2 85
Nagariy Class3 112
Nagariy Class4 99
Nagariy Class5 122
Nagariy Class6 156
Nagariy Class7 132
Nagariy Class8 155
Nagariy Class9 202
Nagariy Class10 248
Nagariy Class11 201
Nagariy Class12 274
विद्यालयछात्रसंख्या
Nagariy GIRL 736
Nagariy BOY 1137
विद्यालयप्रकारसंख्या
Nagariy NON-RTE 1873
विद्यालयकक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Nagariy Class1 0 0 0 0 87
Nagariy Class2 0 0 0 0 85
Nagariy Class3 0 0 0 0 112
Nagariy Class4 0 0 0 0 99
Nagariy Class5 0 0 0 0 122
Nagariy Class6 0 0 0 0 156
Nagariy Class7 0 0 0 0 132
Nagariy Class8 0 0 0 0 155
Nagariy Class9 0 0 0 0 202
Nagariy Class10 0 0 0 0 248
Nagariy Class11 0 0 0 0 201
Nagariy Class12 0 0 0 0 274
विद्यालयकक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Nagariy Class1 87 0 0 0 0 87
Nagariy Class2 85 0 0 0 0 85
Nagariy Class3 112 0 0 0 0 112
Nagariy Class4 99 0 0 0 0 99
Nagariy Class5 122 0 0 0 0 122
Nagariy Class6 156 0 0 0 0 156
Nagariy Class7 132 0 0 0 0 132
Nagariy Class8 155 0 0 0 0 155
Nagariy Class9 202 0 0 0 0 202
Nagariy Class10 248 0 0 0 0 248
Nagariy Class11 201 0 0 0 0 201
Nagariy Class12 274 0 0 0 0 274