सतना जिला

N
 
0
http://vidyabhartimahakoshal.org/
सतना
कुल 0
Search
विभाग महिला पुरुष कुल
शिशुवाटिका 1 0 1
प्राथमिक 1 8 9
माध्यमिक 0 8 8
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (सामान्य आचार्य) 0 0 0
उच्च/उच्चतर माध्यमिक इकाई (उच्च श्रेणी आचार्य) 1 10 12
कार्यालय 1 5 6
कुल 4 34 40
कक्षाभैयाबहिनकुल
Class1 37 30 67
Class2 36 25 61
Class3 39 39 78
Class4 46 21 67
Class5 58 21 79
Class6 45 42 87
Class7 39 25 64
Class8 50 28 78
Class9 60 38 98
Class10 78 42 120
Class11 68 37 105
Class12 73 46 119
प्रकारकक्षाभैयाबहिनकुल
NON-RTE Class1 37 30 67
NON-RTE Class2 36 25 61
NON-RTE Class3 39 39 78
NON-RTE Class4 46 21 67
NON-RTE Class5 58 21 79
NON-RTE Class6 45 42 87
NON-RTE Class7 39 25 64
NON-RTE Class8 50 28 78
NON-RTE Class9 60 38 98
NON-RTE Class10 78 42 120
NON-RTE Class11 68 37 105
NON-RTE Class12 73 46 119
कक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Class1
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
67
Class2
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
61
Class3
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
78
Class4
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
67
Class5
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
79
Class6
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
87
Class7
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
64
Class8
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
78
Class9
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
98
Class10
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
120
Class11
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
105
Class12
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
119
कक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Class1
भैयाबहिन
3730
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
67
Class2
भैयाबहिन
3625
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
61
Class3
भैयाबहिन
3939
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
78
Class4
भैयाबहिन
4621
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
67
Class5
भैयाबहिन
5821
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
79
Class6
भैयाबहिन
4542
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
87
Class7
भैयाबहिन
3925
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
64
Class8
भैयाबहिन
5028
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
78
Class9
भैयाबहिन
6038
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
98
Class10
भैयाबहिन
7842
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
120
Class11
भैयाबहिन
6837
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
105
Class12
भैयाबहिन
7346
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
भैयाबहिन
00
119
विद्यालयप्राथमिकमाध्यमिकउच्च माध्यमिकउच्चतर माध्यमिककुल
GramBharti 0 0 59 0 59
Nagariy 0 12 9 5 26
कुल 0 12 68 5 85
विद्यालयकक्षासंख्या
Nagariy Class1 67
Nagariy Class2 61
Nagariy Class3 78
Nagariy Class4 67
Nagariy Class5 79
Nagariy Class6 87
Nagariy Class7 64
Nagariy Class8 78
Nagariy Class9 98
Nagariy Class10 120
Nagariy Class11 105
Nagariy Class12 119
विद्यालयछात्रसंख्या
Nagariy GIRL 394
Nagariy BOY 629
विद्यालयप्रकारसंख्या
Nagariy NON-RTE 1023
विद्यालयकक्षासामान्यओबीसीएससीएसटीकुल
Nagariy Class1 0 0 0 0 67
Nagariy Class2 0 0 0 0 61
Nagariy Class3 0 0 0 0 78
Nagariy Class4 0 0 0 0 67
Nagariy Class5 0 0 0 0 79
Nagariy Class6 0 0 0 0 87
Nagariy Class7 0 0 0 0 64
Nagariy Class8 0 0 0 0 78
Nagariy Class9 0 0 0 0 98
Nagariy Class10 0 0 0 0 120
Nagariy Class11 0 0 0 0 105
Nagariy Class12 0 0 0 0 119
विद्यालयकक्षाहिन्दूसिखजैनमुस्लिमक्रिशचनकुल
Nagariy Class1 67 0 0 0 0 67
Nagariy Class2 61 0 0 0 0 61
Nagariy Class3 78 0 0 0 0 78
Nagariy Class4 67 0 0 0 0 67
Nagariy Class5 79 0 0 0 0 79
Nagariy Class6 87 0 0 0 0 87
Nagariy Class7 64 0 0 0 0 64
Nagariy Class8 78 0 0 0 0 78
Nagariy Class9 98 0 0 0 0 98
Nagariy Class10 120 0 0 0 0 120
Nagariy Class11 105 0 0 0 0 105
Nagariy Class12 119 0 0 0 0 119